Állásajánlat – Óvodavezető

Márianosztra Község Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márianosztrai Kistücsök Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év 2021. augusztus 01-től – 2026. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetése és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény tevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus végzettség, és pedagógus-szakvizsga keretében szervezett intézményvezetői szakképzettség,
  •       óvodapedagógus munkakörben eltöltött – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •       magyar állampolgárség, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Vezetői program, szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakvizsga igazolására oklevél másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat adatkezeléshez, nyilatkozat arról, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burikné Moóri Tamara polgármester nyújt, a 06/27 572520 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Márianosztra Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/427-1/2021. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
  •       Személyesen: Kramár-Frank Dóra, Pest megye, 2629 Márianosztra, Rákóczi út 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról a Márianosztra Község Önkormányzata dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       KSZK honlap – 2021. június 23.
  •       Oktatási és Kulturális Közlöny
  •       Önkormányzat honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. Postai úton Márianosztra Község Önkormányzat Polgármestere címre történő megküldésével (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MN/427-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői pályázat címmel. A pályázatot úgy kell postára adni, hogy a lejárat napjára megérkezzen. Személyesen leadható zárt borítékban a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben, a munkavégzés végéig, mely hétfőtől-szerdáig 7,30 – 16.00 óra, pénteki napon 8.00 – 14.00 óra között (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nosztrahivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 23. (LINK)

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

erfa

További hírek

Meghívó – Közmeghallgatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogyMárianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2013. évi CLXXXIX törvény 54.-a valamint a Képviselő-testület Szervezeti és működési Szabályairól szóló 10/2014.(XI.18.) önkormányzati rendelet 36.-a alapján 2024. május 13-án (hétfőn) 17 órai kezdettel közmeghallgatást tart, amelyre tisztelettel meghívjuk:

Tovább olvasom »